mercredi 4 mai 2011

LE GROUPE DES DOUZE ET LE CHOLÉRA COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS

Rekòmandasyon Gwoup 12 Kandida pou pos Prezidan Dayiti yo sou Pwoblèm Maladi Kolera-a 10 janvye 2011

Lè nou konsidere dega ke maladi kolera a ap fè nan dis depatman peyi a, aprè anpil refleksyon nou menm gwoup 12 kandida pou pos Prezidan Dayiti yo, nou pran inisyativ devan tout Nasyon an ak kominote entènasyonal la, pou nou fè rekòmamdasyon sa a yo a moun kap dirije peyi a, pi espesyalman a Ministè Sante Piblik.

1. Nou mande Ministè Sante Piblik pou li pran prese prese lidèchip pwoblèm kolera nan peyi-a, pandan lap ranfòse biwo sante piblik ki nan dis depatman yo ak nan komin yo, pou yo kapab asire kòm sa dwa kodinasyon tout patne yo, dekwa pou aksyon yo ka rive jwenn tout moun kap viv nan seksyon kominal yo

2. Minis Santé Piblik la, dwe konvoke yon komisyon ekspè nasyonal ki avèk yon asistans teknik entènasyonal dwe travay san pedi tan sou yon pwogram nasyonal pou kombat maladi kolera a. Nan lang franse “ un Programme national de lutte contre le choléra” menm jan sa ye pou SIDA, pou Tibèkiloz ak Malaria

3. Nou di ke Pwogram sa-a dwe kouvri tout domèn ki gen rapò ak maladi kolera a. li dwe genyen objektif byen klè, ke tout moun ka kontwole, epi di konbyen lajan nap bezwen. Nap site kèk Domèn, men lis la kapab pi long

a. Dlo potab : Pwogram sa a dwe di ki sak pral fèt pou tout ayisyen jwenn dlo potab pou yo bwè ak fè sa yo bezwen, nan konbyen tan, ak konbyen lajan.
b. Asenisman : ki sak pral fèt pou tout fanmi genyen yon latrin, tout mache, tout lekòl, plas piblik, tout kote moun konn rasanble gen yon blòk sanitè, nan konbyen tan ak konbyen lajan.
c. Laswenyay pou malad yo: sak pral fèt pou tout medikaman kon seròm oral, grenn pou trete dlo elatriye rive nan tout seksyon kominal kom nan vil yo, nan konbyen tan ak konbyen lajan
d. Kondisyon pou byen trete malad yo: ki swen pou yo bay rad ak dra malad yo sèvi, kòman trete matyè fekal malad yo, ki sa pou yo fè ak kadav moun ki mouri yo elatriye
e. Pwogram nasyonal kont kolera a dwe genyen yon pwogram edikasyon ak kominikasyon avèk mesaj ki respekte kilti nou e ki adapte ak jan nap viv nan kominote nou yo, nan pwogram lan, nou dwe jwen konbyen lajan lap koute
f. Kontwòl tout laboratwa medikal nan zafè manipilasyon espesimen matyè fekal, Nan konbyen tan Ministè Lasante ap pran kontwòl tout laboratwa madikal yo, konbyen lajan li bezwen pousa.
g. Kòman repare impak negatif epidemi kolera a genyen sou ekonomi peyi a: ke seswa nan zafè lagrikilti, nan restoran nan lari, nan touris elatriye. Ki sa ki dwe fèt pou bay yon repons a pwoblèm sa a yo konbyen sa ap koute.

4. Pwogram nasyonal pou konbat kolera sa a dwe jwenn yon laj difizyon pou tout moun ki vle patisipe nan zafè kolera ka konnen genyen yon kad ofisyèl ki di sa ki gen pou fèt ak kòman li dwe fèt.

5. Gouvenman Repiblik la dwe itilize pwogram sa a pou tout entèvansyon lap fè devan bayè defon yo, devan peyi zanmi yo elatriye

6. Ajans Nasyon Zini nan zafè lasante kap travay nan peyi Dayiti, dwe fè yo yon sousi pou yo ede Peyi a, jwenn mwayen pou konbat maladi kolera sa a, kap simen dey ak dezolasyon nan peyi a

7. Ministè Sante Piblik dwe pran reskonsabilite l pou l mennen yon bon jan ankèt pou jwen kote maladi a soti epi pran tout mezi ki nesesè pou fini avèk fleo sa a.

8. Ministè Sante Piblik dwe mete sou pye yon komite pou asire swivi ak kontwòl egzekisyon pwogram sa a menm lè Gouvènman sa a ale.

Reyalizasyon pwogram sa a dwe pemet nou chanje malè pandje maladi kolera a, an yon chans pou peyi a, lè nan senkan, dizan, kenzan tout ayisyen va jwenn dlo potab pou yo bwè, kelke swa kote yap viv. Lè se yon pigran ka va rakonte yon pipiti ke moun te konn fè bezwen yo atè, ke bò tout mache piblik te konn genyen yon pil fatra, moun te konn depoze matyè fekal nan sache sou pil fatra sa a yo. Nou menm gwoup douz kandida yo se sa nou vle kom reparasyon pou tout milye moun ki mouri deja e ki kontinye ap mouri.

Nap pwofite pou nou di : ekip teknik nou yo dispoze pou pote konkou yo bay tout enstitisyon piblik kou prive kap travay san demagoji, san blof, pou kontwole maladi kolera a nan peyi a.

Anvan nou fini, nap di Ministè Sante Piblik pran dispozisyon poul mande OPS fè yon kanpe sou zafè vaksinasyon an, pou divès rezon

a. Maladi koklich, difteri, woujòl, tetanos ki genyen vaksen efikas, an kantite pou tout moun ta jwenn nou pa rive kontwole maladi sa a yo. chak enstan epidemi ap parèt nan peyi a paske moun nan seksyon kominal yo pa vaksinen. Nou pa vle mete apse sou klou.

b. Direktè Jeneral lasante a byen di vaksen kolera a pa twò efikas epi li chè, eske nap kab fèl rive nan tout seksyon kominal nou yo kote moun yo ap mouri pi plis paske pa gen lopital yo pa gen sant sante.

c. Direktè Jeneral lasante a di tou pa genyen kantite vaksen pou anpil moun ta jwenn, eske seksyon kominal yo pral genyen chans fwa sa a, eske vaksen sa a pral rive jwenn yo anvan, kant se yo ki pi ekspoze a maladi a.

d. Nou wè ke se matyè fekal pasi pala nan peyi a, ki pi gwo pwoblèm nou, lè lap kontamine sous dlo yo ak manje nap manje, lajan vaksen an nou kwè li ta bon pou OPS ta envestil nan pwoteksyon kèk sous dlo, nan konstwiksyon kèk latrin nan zòn riral nou yo.

Nap di tout moun mèsi pou atansyon ya bay a Rekòmandasyon sa a yo

LES GRANDS DOSSIERS POLITICO ADMINISTRATIFS

Quelques grands dossiers qui attendent le prochain Gouvernement

Document soumis par le Groupe des cinq anciens Candidats au Président Élu Michel Joseph Martelly

Suite à la publication officielle des résultats préliminaires des élections présidentielles consacrant la victoire du candidat de Repons peyizan et en complément au Manifeste du 31 mars dernier, nous les cinq anciens candidats à la Présidence qui ont endossé la candidature de monsieur Michel Joseph Martelly, nous avons l’honneur de soumettre au Président élu cette liste non exhaustive de quelques grands dossiers qui nécessitent une attention urgente de la part du nouveau Exécutif ainsi que des recommandations y relatives..

Les sinistrés du 12 janvier 2010
La préparation à la saison cyclonique
Les dettes des employés de la fonction publique
le dossier de l’insécurité
Le dossier des Militaires démobilisés
Le dossier de la MINUSTHA
Le dossier de la Reconstruction (CIRH)
La cherté de la vie
Le prix du pétrole
La création d’emplois
La crise à l’université
La prochaine rentrée scolaire et la gratuité de l’enseignement
L’épidémie de choléra face à la saison pluvieuse
l’intégration des partis politiques de l’opposition au processus de reconstruction
L’intégration des haïtiens de la Diaspora au processus de Reconstruction du pays
la modernisation de l’administration publique
la Partenariat Public / Privé
la question des ONG
Décentralisation et Refondation de l’économie rurale

En analysant ces dossiers nous pouvons les classer en six (6) catégories. Dont :

Catégorie I

Le dossier de la Reconstruction (CIRH)
· Les sinistrés du 12 janvier 2010 : les interventions doivent viser de façon plus directe les sinistrés du 12 janvier
· La préparation à la nouvelle saison cyclonique : prendre les dispositions pour sécuriser les sinistrés du 12 janvier ainsi que les zones à haut risque
· La création d’emplois
· La prochaine rentrée scolaire et la gratuité de l’enseignement : liquider les dettes de salaires des enseignants, subventionner le matériel scolaire pour les 6 ou 9 années fondamentales, fournir au moins 2 uniformes à chaque élève des écoles nationales.
· L’épidémie de choléra face à la saison pluvieuse : renforcer les actions d’assainissement (eau potable et latrines sanitaires)
· Les dettes des employés de l’Administration publique : liquider les dettes de tous les employés

Ce sont autant de dossiers qui peuvent causer de grands problèmes en créant une situation de trouble qui empêche le fonctionnement normal du nouveau Gouvernement.

Nous avons tous entendu les remarques des personnes concernées dénonçant la lenteur de l’exécution des activités de reconstruction ou le manque de résultat, d’autres accusent la lenteur dans le décaissement des fonds promis et finalement le Président Clinton a même suggéré une prolongation du mandat de la CIRH. D’un autre côté la population n’a pas cessé de manifester leur frustration face à cette soi-disant reconstruction, enfin on ne peut négliger la grogne du secteur politique dès le début de l’initiative, qui se poursuit aujourd’hui. Tout ceci nous porte à dire que la reconstruction n’a pas atteint ses objectifs. Face à cette situation, le Président élu devra fixer sa position. Il peut en concertation avec la classe politique et le Parlement envisager une prolongation du temps alloué aux actions dites de reconstruction (CIRH) comme souhaité par le Président Clinton, moyennant, le repositionnement de cette dernière. Pour cela, il faudra :

Redéfinir les objectifs de la Reconstruction et une nouvelle stratégie de fonctionnement de la CIRH
Identifier de façon claire et nette les vrais bénéficiaires
Identifier les actions à entreprendre par ordre de priorités en tenant compte des six (6) priorités cités plus haut
Établir le budget par action et/ou programme ou projet
Établir un chronogramme de réalisation des activités
Mettre en place une structure présidentielle de suivi et d’information au public.


Catégorie II

L’intégration des partis politiques de l’opposition au processus de reconstruction
L’intégration des haïtiens de la Diaspora au processus de Reconstruction du pays
La participation de la société civile dans la Reconstruction

S’il est vrai que la société civile participe aux activités de reconstruction à travers le Forum Économique et autres entités, la classe politique et la diaspora ne cessent de réclamer leur intégration à la vie économique et politique de la République. Nous pensons que seul le dialogue national peut apporter une solution à ce problème qui n’est pas à négliger pour une bonne Gouvernabilité et la réussite du Pouvoir.


Catégorie III

La modernisation de l’administration publique
Décentralisation et Refondation de l’économie rurale
Le Partenariat Public / Privé
La question des ONG

Le dialogue national permettra de bien traiter ces quatre (4) dossiers


Catégorie IV

La crise à l’université

Après discussion avec un secteur de l’Université d’État d’Haïti, nous disons que le Président de la République dès les cent premiers jours devra annoncer les couleurs en prônant la mise en place de la commission de la Réforme de l’Université qui traîne depuis plus d’une dizaine d’années.


Catégorie V

Le dossier de l’insécurité
Le dossier des Militaires démobilisés
Le dossier de la MINUSTHA

Encore le dialogue national pour le traitement de ces trois (3) dossiers


Catégorie VI

La cherté de la vie
Le prix du pétrole

La promotion des produits locaux de consommation à travers les cantines scolaires et les restaurants communautaires peut servir de première stratégie pour faire baisser la cherté de la vie, grâce à une diminution de la consommation des produits importés.

Quand au prix du pétrole l’entretien des artères de l’aire métropolitaine peut contribuer à soulager les usagers dans la consommation excessive du carburant lors des « blocus » interminables.

N.B. Il est important de maintenir même dans les premiers temps les restaurants communautaires pour la vente à bas prix des repas chauds dans les quartiers défavorisés

LETTRE OUVERTE DU GROUPE DES CINQ ANCIENS CANDIDATS A LA PRÉSIDENCE AU CANDIDAT MARTELLY

LE MANIFESTE DES CINQ


Le Contexte Politique

Depuis environ trois (3) années, le pays est plongé dans une crise interminable qui a débuté avec la fameuse émeute de la faim pour aboutir à la démission du Gouvernement de la République. Quelques mois plus tard va débuter une crise politique avec un processus électoral vicié à la base et caractérisé par l’exclusion de certains partis politiques influents, lesquelles élections vont aboutir à des élus contestés pour le tiers du Sénat.

Un an après, bon nombre de partis politiques, pas des moindres vont bouder les présidentielles pour réclamer la démission du Président de la République et le renvoi du Conseil Électoral Provisoire « CEP ». Comme prédit ces élections vont se solder par une crise électorale sans précédent, qui va mettre en péril la souveraineté du pays, car les soi-disant résultats seront dictés par la communauté internationale au grand mépris des droits des haïtiens d’élire librement leurs dirigeants.


Le Contexte socio économique

A ce panorama politique sombre, se sont ajoutées les multiples catastrophes naturelles cyclone, inondations tornades et tremblement de terre qui ont secoué le pays et enfin la survenue brusque de l’épidémie de choléra, maladie nouvellement émergente au pays. Une population au chômage en majorité des jeunes. Avec le séisme bon nombre d’emplois sont perdus, beaucoup de biens matériels ont disparu. Citons également l’augmentation du nombre des handicapés physiques et des orphelins.

C’est dans ce contexte politique et socio-économique difficile et délicat marqué par l’exclusion, la méfiance de la population vis-à-vis du Gouvernement et du Conseil Électoral Provisoire et le désespoir, que le peuple une fois de plus va accepter de prendre le chemin des urnes pour élire ses dirigeants dans l’idée d’aboutir à un changement véritable de ses conditions de vie.

Nous, les cinq anciens candidats à la présidence, en leader responsables, en dépit de notre conviction que seule l’annulation de la mascarade du 28 novembre était la bonne solution, nous avions décidé d’accompagner le peuple en endossant la candidature de Monsieur Michel Joseph Martelly, candidat rescapé et placé en deuxième position par le CEP suite à la mascarade du 28 novembre 2010.

Les Recommandations

Aujourd’hui, après la tenue des joutes du 20 mars 2011, qui se sont déroulées sans incident grave, la tâche nous revient de formuler à l’intention du candidat Martelly des recommandations salutaires dans le but de garantir en cas de succès la réussite de son mandat pour le plus grand bien du pays et le bonheur du peuple haïtien. Ce peuple meurtri qui attend beaucoup de ses élus. D’entrée de jeu, disons que nous sommes contre toute idée de partage mesquin de pouvoir à l’instar de ce qui s’était passé en 2006. L’heure est au dépassement de soi. Il faut faire la politique autrement. Il convient de tout mettre en œuvre pour réconcilier la nation haïtienne, c’est l’unique condition de la réussite de tout pouvoir.

L’exclusion et la non participation citoyenne étant les deux facteurs qui ont toujours handicapé les potentialités nationales, après de multiples débats nous les signataires de ce manifeste, recommandons à Monsieur Martelly de faire montre de son sens d’altruisme en vue de promouvoir un climat d’entente, de concorde et de prévenir toute situation de non gouvernabilité du pays qui ne peut qu’augmenter la douleur et la misère du peuple. A l’heure actuelle le panorama socio politique, tel que nous l’avions décrit plus haut, nous permet de croire que si le Président sorti des urnes bénéficiera d’une large légitimité populaire, il lui restera à conquérir sa légitimité politique pour barrer la route à tout projet macabre venant de quelconque ennemis de la Nation et du peuple haïtien. Pour cela nous suggérons que :

Sitôt l’annonce des résultats définitifs des urnes le Président élu convoque les différentes instances nationales d’ici et d’ailleurs qui sont concernées par la reconstruction et le développement du pays afin de lancer l’idée d’un dialogue national.

L’investiture une fois terminée, le Président de la République devra procéder au lancement du dialogue national. Lequel dialogue doit aboutir à la définition du profil d’un Gouvernement d’union nationale avec pour mandat de :

Promouvoir la réconciliation nationale

Œuvrer à la relocalisation définitive des sinistrés du 12 janvier 2010 dans le respect de leur dignité.

Élaborer le plan national de la reconstruction et du développement du pays

Mettre en œuvre le chantier de reconstruction du pays

Travailler pour le rapatriement de la souveraineté nationale.

Refaire l’image du pays face à la communauté internationale


Pour finir, nous renouvelons notre disponibilité à apporter notre savoir et notre savoir faire à la préparation et la mise en œuvre de ce dialogue national.

Persuadés que tous les acteurs politiques haïtiens d’ici et d’ailleurs comprendront la portée de notre démarche nous leur envoyons nos patriotiques salutations.

Vive Haïti! Vive la Démocratie! Vive le Peuple haïtien

Port au Prince le 31 mars 2011Docteur Josette BIJOU M.D. Monsieur Eric Smarcki CHARLES


Pasteur Jean Chavannes. JEUNE Monsieur Wilson JEUDY


Monsieur Génard JOSEPH